تبلیغات
.
.
نظــــــــر می خــــــوام!.!.!.!


سلام בوکســـاے  گلــــم خیــــــلی وقت بــــوב یـــــه آپــــــ حســــــابے نکرבه بــــــوבم بہ خـــــــاطر همیـــــــטּ یــــــہ عالمــــــــہ مطلب باحال گذاشتم کہ بـــــریـטּ حالشـــــــو ببریـــــــטּ فقط کــــوتاهے نکنینو نظــــــــر بـבیــــــــטּ بــــا تشـــکر! 

    نظــــــــر یاבتـــــوטּ نـــــره!  "

یکشنبه 6 مرداد 1392 | 10:12 ب.ظ | مبینا | ComMents ()|

______________________________________________________________________________________________________________